Våra tjänster

Bokföring

Rådgivning

Årsbokslut och årsredovisning

Budgetering

Skatt & deklarationer

Bolagsärenden

Löner

Fakturering

Uppföljning & analys

Bokföring

Vi hjälper dig med den löpande bokföringen så att du kan lägga din tid på att driva ditt företag.

Den löpande bokföringen är lagstadgad och också grunden för att kunna följa företagets ekonomi. Varje månad får du en ekonomirapport från oss som visar hur ditt företag går ekonomiskt.

Vi följer upp kund- och leverantörsreskontran för att se att kundfordringar flyter in i tid och att leverantörsfakturor betalats.

Tjänster inom bokföring

 • Bokföring och månadsavstämningar
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Rapportering till myndigheter
 • Kvittoredovisning
 • Likviditet

Rådgivning

Investering? Resultatplanering? Exit?

Vi fungerar som din pålitliga rådgivare och samarbetspartner när det kommer till att hantera ditt företags ekonomiska behov.

Genom noggrann analys av företagets nyckeltal, som vi noggrant sammanställer, kan vi gemensamt utarbeta handlingsplaner för att öka lönsamheten i verksamheten.

Om likviditetsproblemen börjar bli påtagliga, kan vi erbjuda vår hjälp med att implementera åtgärder för att förbättra likviditeten.

Funderar du på att överlämna företaget till nästa generation eller kanske sälja det? Vi har expertis och kontakt med kvalificerade experter inom dessa områden och kan bistå dig med råd och lösningar som är anpassade till dina specifika behov.

Våra tjänster inom rådgivning omfattar:

 • Lönsamhetsanalys
 • Likviditetsplanering
 • Prognoser
 • Ekonomistyrning
 • Generationsskifte
 • Skattefrågor

Årsbok och årsredovisning

Vi tar hand om hela processen från att hantera bokslutsarbetet till att färdigställa er årsredovisning.

Om ditt företag behöver en revisor, har vi en utmärkt samarbetsnätverk med kompetenta revisorer.

Bokslut är en periodisk sammanställning av företagets ekonomiska transaktioner. Ett fullständigt bokslut inkluderar en balansräkning och en resultaträkning. Varje konto granskas noggrant för att säkerställa att saldot är korrekt och att eventuella utestående poster är specificerade.

För att skapa en årsredovisning måste ett årsbokslut först upprättas. Att göra ett årsbokslut innebär att man avslutar den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Det innebär att man summerar alla transaktioner under året, genomför nödvändiga bokslutsjusteringar och eventuellt allokerar medel till skatteutjämningsreserver som periodiseringsfond.

Årsredovisningen måste offentliggöras och lämnas in till Bolagsverket. Lagen om bokföring, kapitel 6, reglerar hur den löpande bokföringen ska avslutas. Begreppen årsbokslut och årsredovisning används i lagen. Årsredovisningen är mer omfattande än årsbokslutet och dess innehåll regleras av Årsredovisningslagen. En årsredovisning bör innehålla följande delar:

 1. Förvaltningsberättelse
 2. Resultaträkning
 3. Balansräkning
 4. Finansieringsanalys (om företaget är större)
 5. Noter
 6. Revisionsberättelse (om företaget har en revisor)

Våra tjänster inom årsbokslut och årsredovisning inkluderar:

 • Dokumentation av balansposter
 • Upprättande av årsbokslut
 • Skapande av årsredovisning
 • Utfärdande av fastställelseintyg
 • Hantering av bolagsstämma

Budgetering

Sikta mot ökad lönsamhet.

Vi står vid din sida för att planera din företags framtid ur ett ekonomiskt perspektiv och för att ge dig en klar överblick över företagets ekonomi för det kommande året. Detta skapar en känsla av säkerhet och ger dig en riktlinje att följa. En budget är i grund och botten företagets verksamhet uttryckt i siffror, en ekonomisk plan.

En budget utgör ett framtida ekonomiskt mål som du har bestämt dig för att uppnå. Efter att målen är fastställda, krävs det att strategier och åtgärder utarbetas för att hjälpa företaget att nå dessa mål.

Budgetering är ett betydande verktyg för att styra och förbättra företagets ekonomi. Det handlar om att jämföra det faktiska ekonomiska utfallet med det planerade och baserat på denna analys fatta relevanta beslut.

Våra tjänster inom budgetering inkluderar:

 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Balansbudget
 • Uppföljning
 • Avvikelseanalys

Skatt & deklarationer

Vi tar hand om alla dina och ditt företags deklarationsbehov.

Deklaration är ett samlingsbegrepp som omfattar olika typer av deklarationer, såsom inkomstdeklarationer som måste lämnas årligen, eller momsdeklarationer som behöver lämnas varje månad, var tredje månad eller en gång per år. Dessutom kan det även inkludera arbetsgivardeklarationer som måste rapporteras till Skatteverket varje månad för att redovisa skatt och sociala avgifter på löner till anställda.

För dig som är fåmansföretagare är det av särskild vikt att vara väl informerad om din deklarationsblankett K10. Det är på denna blankett som möjligheten till lågbeskattad aktieutdelning redovisas. Att ta ut rätt lön är avgörande för att dra nytta av de gynnsamma skattereglerna, och vi rekommenderar att du kontrollerar ditt löneuttag senast i december varje år tillsammans med oss.

Vi kan också assistera dig i särskilda situationer där god kunskap om skattereglerna är av stor vikt. Det kan inkludera ärenden som rör moms, företagsöverlåtelser, generationsskiften och liknande skattefrågor.

Våra tjänster inom skatt och deklarationer omfattar:

 • Inkomstdeklaration
 • Momsdeklaration
 • Skattedeklaration
 • Skattekonto
 • K10-beräkningar
 • Skatterådgivning

Bolagsärenden

Vi står till din tjänst när det gäller alla dina bolagsärenden.

Oavsett om du planerar att starta ett nytt bolag, genomföra namnändringar eller göra andra ändringar i ditt befintliga företag, så finns vi här för att hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna för dina behov.

Våra tjänster inom bolagsärenden inkluderar:

 • Start av bolag
 • Avveckling av bolag
 • Anmälan av förändringar i bolaget (styrelse, namn, och mer)
 • Fusion av bolag
 • Hantering av aktiebrev och aktiebok
 • Ombildning av enskild firma till aktiebolag
 • Emissioner

Löner

Professionell löneadministration.

Vi är din pålitliga partner när det kommer till att hantera löneutbetalningar och andra personaladministrativa frågor – i princip din företags egna löneavdelning.

Vi kan ta hand om hela processen för lönehantering åt ditt företag. Det inkluderar att hantera löneutbetalningar, upprätta detaljerade lönespecifikationer, hantera förmåner, hantera semesterdagar, administrera försäkringar, rapportera arbetsgivardeklarationer och kontrolluppgifter. Dessutom kan vi tillhandahålla digitala verktyg som både ditt personal och du kan använda för att registrera tid, kostnader, semestertider, sjukfrånvaro och föräldraledighet – och allt detta kan göras enkelt både på dator och mobil.

Våra tjänster inom löneadministration inkluderar:

 • Löneberedning
 • Distribution av detaljerade lönespecifikationer
 • Hantering av personaladministrativa frågor
 • Redovisning av sociala avgifter och skatt
 • Administration av komptid, övertid och semester
 • Rapportering till Collectum och Försäkringskassan
 • Kvittohantering och hantering av utlägg

Fakturering

Vi rekommenderar att du tar ansvar för din egen fakturering och samtidigt hjälper dig att välja den bästa lösningen för hanteringen av dina fakturor. Om du behöver hjälp är vi självklart till hands.

Korrekt fakturahantering är av högsta vikt. Det är viktigt att uppgifterna på fakturan är korrekta, att den når rätt mottagare och att betalningen sker före förfallodagen. Felaktig fakturahantering och sena betalningar kan bli kostsamma för ditt företag.

Vi erbjuder en rad olika faktureringstjänster för att stödja dig i hanteringen av dina fakturor. Våra tjänster inom fakturering inkluderar:

 • Fakturering
 • Hantering av inbetalningar
 • Mottagande av betalningsfiler
 • Möjlighet till e-fakturor
 • Skickande av betalningspåminnelser
 • Kreditbedömning och övervakning av dina kunder
 • Hantering av inkassoärenden

Uppföljning & analys

Ekonomisk analys baserad på din bokföring och ditt bolags nyckeltal – ger förslag på åtgärder för att öka lönsamheten.

Många företag missar möjligheten till förbättring eftersom de inte noggrant följer upp sina olika aktiviteter. Om du inte har insikter om varför en kampanj lyckades eller misslyckades, blir det svårt att planera rätt åtgärder för framtiden. Företag som aktivt ägnar sig åt uppföljning kan enkelt skaffa sig konkurrensfördelar.

Din företags ekonomiska redovisning och statistik innehåller en guldgruva av värdefull information som kan användas för att analysera effektivitet, lönsamhet och mer. Vi rekommenderar att du kontaktar oss för att diskutera möjligheterna till analysarbete inom ditt företag.

Våra tjänster inom uppföljning och analys inkluderar:

 • Lönsamhetsanalys
 • Omvärldsanalys
 • SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot)
 • Hantering av betalningspåminnelser
 • Kreditbedömning och övervakning av dina kunder
 • Inkassotjänster

Nyhetsbrev

Kontaktformulär

Kontakta oss

Besöksadress
Veddestabron 14, plan 4,177 45 Järfälla